Doelstellingen

Blockchain-vaardigheden leveren voor Europa

Ambitieuze doelen om de discrepanties tussen Blockchain-vaardigheden in Europa aan te pakken en een EU-ecosysteem voor Blockchain-vaardigheden te creëren

Het doel van CHAISE is om discrepanties tussen vaardigheden aan te pakken door een open, inclusief blockchain-beheersysteem voor vaardigheden op te zetten dat is afgestemd op sectorale behoeften. Het project zal passende en toekomstbestendige opleidingsoplossingen, mobiliteitsprogramma's en kwalificaties opleveren, waardoor de aantrekkelijkheid van de sector verder wordt vergroot, vooral voor jonge Europeanen.

Een institutioneel gevalideerde Europese Blockchain Skills-strategie

CHAISE zal belanghebbenden die de industrie, de academische wereld, het beleid en het onderzoek uit de hele EU vertegenwoordigen, rond de tafel brengen om een strategie voor blockchainvaardigheden te formuleren. De strategie zal het kader vormen voor sectorale samenwerking en de maatregelen schetsen om tekorten aan en discrepanties tussen vaardigheden aan te pakken.

Een voorspellingsmechanisme om te anticiperen op toekomstige behoeften aan blockchain-vaardigheden

CHAISE zal een samenwerkingsmethode opzetten om de evolutie van werkplekvereisten te volgen en te anticiperen op toekomstige behoeften aan blockchain-vaardigheden, om te fungeren als een informatiemechanisme voor vroegtijdige waarschuwing om mogelijke onevenwichtigheden tussen vraag en aanbod te verminderen.

Het allereerste beroepsprofiel "Blockchain-specialist"

Definieer EU-brede beroepsvereisten voor blockchain-werknemers om versnippering op de arbeidsmarkt aan te pakken en stel gemeenschappelijke onderwijsvereisten vast voor Blockchain-vaardigheden in de hele EU.

Een innovatief Blockchain VET-programma van 5 semesters in 11 EU-talen

CHAISE zal een Blockchain-trainingsprogramma ontwikkelen om tegemoet te komen aan technische, niet-technische en disciplineoverschrijdende vaardigheidsbehoeften. Verder wordt al het ontwikkelde leermateriaal voor iedereen beschikbaar gesteld via een Massive Open Online Course (MOOC)

Transnationale mobiliteitsprogramma's voor Blockchain-studenten en -professionals

CHAISE zal studenten en professionele grensoverschrijdende mobiliteit ondersteunen door partnerschappen tussen onderwijs- en opleidingsinstellingen en bedrijven te versterken en door een Blockchain-platform voor loopbaanbegeleiding en alumni te lanceren.

Een Europees Blockchain-ecosysteem

CHAISE zal mechanismen ontwikkelen voor strategische samenwerking op Europees en nationaal niveau, zoals de National Blockchain Skills Partnerships om ervoor te zorgen dat nationale kwesties worden weerspiegeld in EU-brede oplossingen, en zal de sectorale vaardighedenstrategie op EU-niveau op nationaal niveau en de Europese Blockchain Skills implementeren. Samenwerkingsnetwerk om toezicht te houden op de uitvoering van de vaardigheidsstrategie.