Στόχοι

ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΝΤΑΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ BLOCKCHAIN ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

Φιλόδοξοι στόχοι για την αντιμετώπιση αναντιστοιχιών δεξιοτήτων Blockchain στην Ευρώπη και τη δημιουργία ενός Ευρωπαϊκού οικοσυστήματος δεξιοτήτων Blockchain

Ο στόχος του CHAISE είναι να αντιμετωπίσει τις αναντιστοιχίες δεξιοτήτων προωθώντας ένα ανοιχτό, χωρίς αποκλεισμούς σύστημα διακυβέρνησης δεξιοτήτων blockchain προσαρμοσμένο στις τομεακές ανάγκες. Το έργο θα προσφέρει κατάλληλες λύσεις κατάρτισης με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον, προγράμματα κινητικότητας και προσόντα, αυξάνοντας περαιτέρω την ελκυστικότητα του τομέα, ειδικά για τους νέους Ευρωπαίους.

Μια θεσμικά επικυρωμένη ευρωπαϊκή στρατηγική δεξιοτήτων Blockchain

Το CHAISE θα φέρει σε επαφή τα ενδιαφερόμενα μέρη που εκπροσωπούν τη βιομηχανία, τον ακαδημαϊκό χώρο, την πολιτική και την έρευνα από ολόκληρη την ΕΕ ώστε να διαμορφώσουν μια στρατηγική δεξιοτήτων blockchain.

Ένας μηχανισμός πρόβλεψης για την αντιμετώπιση μελλοντικών αναγκών δεξιοτήτων blockchain

Το CHAISE θα δημιουργήσει μια συνεργατική μέθοδο για την παρακολούθηση της εξέλιξης των απαιτήσεων στο χώρο εργασίας και την πρόβλεψη μελλοντικών αναγκών δεξιοτήτων blockchain, ώστε να λειτουργήσει ως μηχανισμός έγκαιρης ενημέρωσης και προειδοποίησης για τον περιορισμό των πιθανών ανισορροπιών μεταξύ ζήτησης και προσφοράς.

Το πρώτο επαγγελματικό προφίλ "Blockchain Specialist"

To CHAISE θα καθορίσει τις επαγγελματικές απαιτήσεις σε ολόκληρη την ΕΕ για το εργατικό δυναμικό blockchain προκειμένου να αντιμετωπίσει τον κατακερματισμό στην αγορά εργασίας και να θέσει κοινές εκπαιδευτικές απαιτήσεις για τις δεξιότητες Blockchain.

Ένα καινοτόμο Πρόγραμμα ΕΕΚ Blockchain 5 εξαμήνων σε 11 γλώσσες της ΕΕ

Το CHAISE θα αναπτύξει ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα Blockchain για την αντιμετώπιση τεχνικών, μη τεχνικών και διεπιστημονικών αναγκών δεξιοτήτων. Επιπλέον, όλο το εκπαιδευτικό υλικό που θα αναπτυχθεί θα διατεθεί σε όλους μέσω Μαζικών Ανοιχτών Μαθημάτων (MOOC)

Διακρατικά σχήματα κινητικότητας για φοιτητές και επαγγελματίες Blockchain

Το CHAISE θα υποστηρίξει τη διασυνοριακή κινητικότητα σπουδαστών και επαγγελματιών ενισχύοντας τις συνεργασίες ανάμεσα σε ιδρύματα εκπαίδευσης και κατάρτισης και εταιρείες και εγκαινιάζοντας μια πλατφόρμα επαγγελματικής καθοδήγησης και αποφοίτων Blockchain.

Ένα ευρωπαϊκό οικοσύστημα Blockchain

Το CHAISE θα αναπτύξει μηχανισμούς στρατηγικής συνεργασίας σε Ευρωπαϊκό και Εθνικό επίπεδο, όπως οι Εθνικές Συνεργασίες Δεξιοτήτων Blockchain για να διασφαλιστεί ότι τα εθνικά ζητήματα αντικατοπτρίζονται σε λύσεις σε επίπεδο ΕΕ και ότι θα εφαρμοστεί η Ευρωπαϊκή Στρατηγική Τομεακών Δεξιοτήτων σε εθνικό επίπεδο και ότι το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Συνεργασίας Δεξιοτήτων Blockchain θα επιβλέπει την εφαρμογής της στρατηγικής αυτής.