Цели

ИЗГРАЖДАНЕ НА БЛОКЧЕЙН УМЕНИЯ ЗА ЕВРОПА

Амбициозни цели за справяне с недостига на блокчейн умения в Европа и създаването на блокчейн екосистема в ЕС

Целта на CHAISE е да се справи с недостига на умения, като предложи отворена, приобщаваща система за управление на блокчейн уменията, съобразена със секторните нужди. Проектът ще осигури подходящи и устойчиви решения за обучение, схеми за мобилност и квалификации, допълнително увеличавайки привлекателността на сектора, особено за младите европейци.

Институционално утвърдена европейска стратегия за блокчейн умения

CHAISE ще привлече всички заинтересовани страни, представляващи индустрията, академичните среди, научните изследвания, както и тези формиращи политиката, от целия ЕС, за да формулира стратегия за блокчейн умения. Стратегията ще определи рамката за секторно сътрудничество и ще очертае действията за справяне с недостига и несъответствия в търсенето и предлагане на умения.

Механизъм за прогнозиране на бъдещи нужди от блокчейн умения

CHAISE ще създаде съвместен метод за наблюдение на развитието на професионалните изисквания и предвиждане на бъдещи нужди от блокчейн умения, за да действа като механизъм за ранно предупреждение и за намаляване на възможните дисбаланси между търсенето и предлагането.

Първият по рода си професионален профил „Блокчейн специалист“

Създаване на общоевропейските професионални изисквания за блокчейн работната сила за справяне с фрагментацията на пазара на труда и задаване на общи образователни изисквания за блокчейн умения в целия ЕС.

Иновативна 5-семестриална блокчейн ПОО програма на 11 езика от ЕС

CHAISE ще разработи програма за блокчейн обучение, за да отговори на техническите, нетехническите и междудисциплинарните нужди от умения. В допълнение всички разработени учебни материали ще бъдат свободно достъпни чрез масивен отворен онлайн курс (MOOК)

Транснационални схеми за мобилност за студенти и блокчейн професионалисти

CHAISE ще подкрепя студентите и професионалната трансгранична мобилност чрез укрепване на партньорствата между образователни и обучителни институции и бизнеса, чрез стартиране на на блокчейн платформа за кариерно ориентиране и алумни.

Европейска блокчейн екосистема

CHAISE ще разработи механизми за стратегическо сътрудничество на европейско и национално ниво, като например Национални партньорства за блокчейн умения, за да се гарантира, че националните проблеми са отразени в решения за целия ЕС и също, за да се прилага европейската секторна стратегия на национално ниво, както и Европейска мрежа за блокчейн сътрудничество да наблюдава изпълнението на стратегията за изграждане умения.