Eesmärgid

EUROOPALE VAJALIKE PLOKIAHELAOSKUSTE TAGAMINE

CHAISE’i eesmärk on leevendada oskuste nõudlusele mittevastavust, luues valdkonna vajadustega arvestava, avatud ja kaasava plokiahelaoskuste haldussüsteemi. Projekt pakub asjakohaseid ja tulevikukindlaid koolituslahendusi, liikuvuskavasid ja kutseoskusi, suurendades sektori atraktiivsust, eriti noorte eurooplaste jaoks.

CHAISE eesmärk on lahendada oskuste ebakõla, luues valdkonna vajadustele vastava avatud, kaasava plokiahela oskuste haldamise süsteemi. Projekt pakub asjakohaseid ja tulevikukindlaid koolituslahendusi, liikuvuskavasid ja kvalifikatsiooni, suurendades veelgi sektori atraktiivsust, eriti noorte eurooplaste jaoks.

Institutsionaalse toetuse saanud Euroopa plokiahelaoskuste strateegia

Plokiahelaoskuste strateegia koostamiseks toob CHAISE ühe laua ümber tööstust, akadeemilisi ringkondi, poliitikakujundajaid ja teadlasi esindavad sidusrühmad kõikjalt Euroopa Liidust. Selle strateegiaga luuakse valdkondliku koostöö raamistik ja visandatakse meetmed oskuste nappuse ja nõudlusele mittevastavuse kõrvaldamiseks.

Mehhanism, mis aitab prognoosida plokiahelaoskuste vajadust tulevikus

CHAISE loob plokiahelaoskuste vajaduse ennustamiseks koostöömeetodi, mis toimiks varajase hoiatuse teabemehhanismina, mille abil leevendada võimalikku ebakõla nõudluse ja pakkumise vahel.

Esmakordselt kehtestatakse plokiahelaspetsialisti ametiprofiili

Kogu ELis kehtivate plokiahelaspetsialistide kutsenõuete kindlaksmääramine, et vältida tööturu killustatust, ja ühtsete nõuete kehtestamine plokiahelaoskuste õpetamisele kõikjal ELis.

Uuenduslik, viis semestrit kestev plokiahela kutsehariduse ja -õppe programm 11 ELi keeles

CHAISE töötab välja plokiahela koolitusprogrammi tehniliste, mittetehniliste ja valdkondadevaheliste oskuste tagamiseks. Lisaks tehakse kõik õppematerjalid kõigile kättesaadavaks avatud veebikursuse (MOOC) kaudu.

Rahvusvahelised liikuvuskavad plokiahela üliõpilastele ja spetsialistidele

CHAISE toetab üliõpilasi ja erialast piiriülest liikuvust, tugevdades partnerlust haridus- ja koolitusasutuste ning ettevõtete vahel ning käivitades plokiahelaspetsialistide karjäärinõustamise ja vilistlaste platvormi.

Euroopa plokiahela ökosüsteem

CHAISE töötab välja strateegilise koostöö mehhanismid Euroopa ja riiklikul tasandil, näiteks riiklikud plokiahelaoskuste partnerlused, tagamaks, et riiklikud probleemid kajastuksid kogu ELi hõlmavates lahendustes, rakendab ELi tasandi valdkondlikku oskuste strateegiat riiklikul tasandil ning jälgib Euroopa plokiahelaoskuste koostöövõrgustiku kaudu oskuste strateegia rakendamist.