Овладяване на технологиите блокчейн и разпределена счетоводна книга - материали за обучение

На тази уеб страница можете да получите достъп до материалите за обучение, предоставени в рамките на курса CHAISE Mastering Blockchain and Distributed Ledger Technologies


Курс на CHAISE - Материали за обучение

“Mastering Blockchain and Distributed Ledger Technologies” е курс, разработен от CHAISE, за справяне с несъответствията в уменията за работа с блокчейн. Курсът може лесно да бъде достъпен в режим на електронно обучение, като се регистрирате Thinkific MOOC platform. За курсистите, които се интересуват от провеждането на курса на CHAISE във формална и неформална среда, слайдовете на лекциите, бележките и видеоклиповете са достъпни на тази страница.

Курсът се състои от 12 модула, които се предлагат на английски и на 10 други европейски езика (вж. разделите по-долу). Препоръчваме ви да се консултирате Trainer’s guide преди да използвате който и да е от материалите на курса.

Материалите за обучение на CHAISE (12 модула) © 2023 от CHAISE Blockchain Skills Alliance са лицензирани под CC BY-NC 4.0 


Ръководство за преподаватели на CHAISE

Ръководството за преподаватели е създадено, за да предостави на преподавателите насоки и ресурси за осигуряване на оптимизирано и ефективно обучение в областта на блокчейн и технологиите на разпределената счетоводна книга. То е на разположение на всички преподаватели, които желаят да провеждат присъствени или онлайн обучения по блокчейн, и обяснява как обучаващите по ИКТ могат да изнасят лекциите от курса CHAISE както в неформална, така и в официална обстановка. За всяка учебна единица ръководството предоставя на преподавателите достъп до подробен план на урока за присъствени сесии и онлайн обучение, резюме на целите на обучението и очакваните знания и умения, които единицата цели да предаде, заедно с необходимите условия за участие в сесията. Ръководството също така предоставя преглед на обучението на работното място (WBL) и начина, по който то е приложено в контекста на CHAISE, и очертава стратегии за провеждане на дистанционно обучение с помощта на курса CHAISE в платформата Thinkific MOOC.

🇬🇧 CHAISE course - English version

Материалите за обучение на CHAISE (12 модула) © 2023 от CHAISE Blockchain Skills Alliance са лицензирани под CC BY-NC 4.0 

Lecture 1: Introduction to Blockchain Technology

Lecture 2: Blockchain History and Future

Lecture 1: Blockchain basics to set the regulation and governance context and requirements

Lecture 2: Governance and regulation background

Lecture 3: Blockchain ecosystem

Lecture 4: Blockchain regulation

Lecture 5: Blockchain governance

Lecture 6: Blockchain and GDPR

Lecture 1: ICT systems for decentralized solutions I

Lecture 2: ICT systems for decentralized solutions II

Lecture 3: Blockchain Components & Characteristics

Lecture 4: Distributed Information Systems and their Information Security Management Principle

Lecture 1: The Blockchain sector – An industry overview

Lecture 2: Fundamental of Business Management I

Lecture 3: Fundamental of Business Management II

Lecture 4: Technology assessment & Scenario Planning

Lecture 1: Blockchain Honeypots

Lecture 2: Smart Contract Security

Lecture 3: Security Risks Analysis of Blockchain-based applications

Lecture 4: Identity Management & Access Control Models of Blockchain-based applications

Lecture 1: Basics in Blockchain System Architecture I

Lecture 2: Basics in Blockchain System Architecture II

Lecture 3: Consensus Protocol

Lecture 4: DLT Examples

Lecture 1: Overview of platform characteristics

Lecture 2: Performance scaling

Lecture 3: Overview of the Ethereum platform

Lecture 4: Overview of the Hyperledger Fabric and Polkadot platform

Lecture 1: Introduction to Marketing

Lecture 2: Ethical Design Framework

Lecture 3: Blockchain & Sustainability

Lecture 4: Blockchain in Marketing & Online Marketing Management

Lecture 1: Basic Cryptography

Lecture 2: Hash Functions

Lecture 3: Hashes in Blockchain

Lecture 4: Introduction to Zero-Knowledge Proofs

Lecture 1: Simple Smart Contracts

Lecture 2: Interacting with the Blockchain through Smart Contracts

Lecture 3: Building advanced Smart Contracts

Lecture 4: Tokenizing assets with Blockchain

Lecture 1: Business Model for Blockchain Use Case

Lecture 2: Blockchain Use Case Redesign

Lecture 3: MVP for Blockchain Use Cases

Lecture 4: Roadmap for Blockchain Use Cases

Lecture 1: Application to a Basic Remote Purchase

Lecture 2: Extended Remote Purchase

Lecture 3: Game Solutions and Fee Schemes

Lecture 4: Proof of Stake

🌐CHAISE course - other languages

Материалите за обучение на CHAISE (12 модула) © 2023 от CHAISE Blockchain Skills Alliance са лицензирани под CC BY-NC 4.0 

Module 1

Module 2

Module 3

Module 4

Module 5

Module 6

Module 7

Module 8

Module 9

Module 10

Module 11

Module 12

Module 1

Module 2

Module 3

Module 4

Module 5

Module 6

Module 7

Module 8

Module 9

Module 10

Module 11

Module 12

Module 1

Module 2

Module 3

Module 4

Module 5

Module 6

Module 7

Module 8

Module 9

Module 10

Module 11

Module 12

Module 1

Module 2

Module 3

Module 4

Module 5

Module 6

Module 7

Module 8

Module 9

Module 10

Module 11

Module 12

Module 1

Module 2

Module 3

Module 4

Module 5

Module 6

Module 7

Module 8

Module 9

Module 10

Module 11

Module 12

Module 1

Module 2

Module 3

Module 4

Module 5

Module 6

Module 7

Module 8

Module 9

Module 10

Module 11

Module 12

Module 1

Module 2

Module 3

Module 4

Module 5

Module 6

Module 7

Module 8

Module 9

Module 10

Module 11

Module 12

Module 1

Module 2

Module 3

Module 4

Module 5

Module 6

Module 7

Module 8

Module 9

Module 10

Module 11

Module 12

Module 1

Module 2

Module 3

Module 4

Module 5

Module 6

Module 7

Module 8

Module 9

Module 10

Module 11

Module 12

Module 1

Module 2

Module 3

Module 4

Module 5

Module 6

Module 7

Module 8

Module 9

Module 10

Module 11

Module 12