Κατακτώντας τις τεχνολογίες Blockchain και Κατανεμημένου καθολικού- Εκπαιδευτικό υλικό

Σε αυτήν την ιστοσελίδα, μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στο εκπαιδευτικό υλικό που παρέχεται στο πλαίσιο του μαθήματος CHAISE «Κατακτώντας τις τεχνολογίες Blockchain και Κατανεμημένου καθολικού»


Μάθημα CHAISE - Εκπαιδευτικό Υλικό

“Mastering Blockchain and Distributed Ledger Technologies” Το μάθημα «Κατακτώντας τις τεχνολογίες Blockchain και Κατανεμημένου καθολικού» σχεδιάστηκε από το πρόγραμμα CHAISE για να αντιμετωπίσει τις αναντιστοιχίες στις δεξιότητες blockchain. Το μάθημα είναι εύκολα προσβάσιμο σε λειτουργία e-learning με εγγραφή στην Thinkific MOOC platform. πλατφόρμα Thinkific MOOC. Για εκπαιδευτές που ενδιαφέρονται να παραδώσουν το μάθημα CHAISE σε περιβάλλον τυπικής και μη τυπικής μάθησης, οι διαφάνειες, οι σημειώσεις και τα βίντεο των διαλέξεων είναι διαθέσιμα σε αυτή τη σελίδα.

Το μάθημα αποτελείται από 12 ενότητες, διαθέσιμες στα αγγλικά και σε 10 άλλες ευρωπαϊκές γλώσσες (βλ. παρακάτω ενότητες). Προτείνουμε να συμβουλευτείτε Trainer’s guide τον οδηγό του εκπαιδευτή πριν χρησιμοποιήσετε οποιοδήποτε από τα υλικά του μαθήματος.

Το Εκπαιδευτικό Υλικό CHAISE (12 ενότητες) © 2023 από το CHAISE Blockchain Skills Alliance αδειοδοτείται σύμφωνα με το CC BY-NC 4.0 


Οδηγός εκπαιδευτή CHAISE

Ο οδηγός του εκπαιδευτή έχει σχεδιαστεί για να παρέχει στους εκπαιδευτές κατευθυντήριες οδηγίες και πόρους για να παρέχουν τη βέλτιστη και αποτελεσματική εμπειρία μάθησης σχετικά με τις τεχνολογίες Blockchain και Κατανεμημένου Καθολικού. Είναι διαθέσιμος για όλους τους εκπαιδευτές που επιθυμούν να πραγματοποιήσουν διά ζώσης ή διαδικτυακή εκπαίδευση blockchain και εξηγεί πώς οι εκπαιδευτές ΤΠΕ μπορούν να παραδώσουν τις διαλέξεις του μαθήματος CHAISE τόσο σε περιβάλλον τυπικής όσο και μη τυπικής μάθησης. Για κάθε μαθησιακή ενότητα, ο οδηγός παρέχει στους εκπαιδευτές πρόσβαση σε ένα λεπτομερές σχέδιο μαθήματος για συνεδρίες στην τάξη και διαδικτυακή χρήση, μια περίληψη των μαθησιακών στόχων και των αναμενόμενων γνώσεων και δεξιοτήτων που η ενότητα στοχεύει να μεταδώσει, μαζί με τις προϋποθέσεις για τη συμμετοχή στο συνεδρία. Ο οδηγός παρέχει επίσης μια επισκόπηση της Μάθησης με βάση την Εργασία (WBL) και του τρόπου εφαρμογής της στο πλαίσιο του CHAISE και περιγράφει στρατηγικές για τη διεξαγωγή εξ αποστάσεως εκπαίδευσης χρησιμοποιώντας το μάθημα CHAISE στην πλατφόρμα Thinkific MOOC.

🇬🇧 CHAISE course - English version

Το Εκπαιδευτικό Υλικό CHAISE (12 ενότητες) © 2023 από το CHAISE Blockchain Skills Alliance αδειοδοτείται σύμφωνα με το CC BY-NC 4.0 

Lecture 1: Introduction to Blockchain Technology

Lecture 2: Blockchain History and Future

Lecture 1: Blockchain basics to set the regulation and governance context and requirements

Lecture 2: Governance and regulation background

Lecture 3: Blockchain ecosystem

Lecture 4: Blockchain regulation

Lecture 5: Blockchain governance

Lecture 6: Blockchain and GDPR

Lecture 1: ICT systems for decentralized solutions I

Lecture 2: ICT systems for decentralized solutions II

Lecture 3: Blockchain Components & Characteristics

Lecture 4: Distributed Information Systems and their Information Security Management Principle

Διάλεξη 1: Ο τομέας του Blockchain - Επισκόπηση του κλάδου (καλές πρακτικές)

Lecture 2: Fundamental of Business Management I

Lecture 3: Fundamental of Business Management II

Lecture 4: Technology assessment & Scenario Planning

Lecture 1: Blockchain Honeypots

Lecture 2: Smart Contract Security

Lecture 3: Security Risks Analysis of Blockchain-based applications

Lecture 4: Identity Management & Access Control Models of Blockchain-based applications

Lecture 1: Basics in Blockchain System Architecture I

Lecture 2: Basics in Blockchain System Architecture II

Lecture 3: Consensus Protocol

Lecture 4: DLT Examples

Lecture 1: Overview of platform characteristics

Lecture 2: Performance scaling

Lecture 3: Overview of the Ethereum platform

Lecture 4: Overview of the Hyperledger Fabric and Polkadot platform

Lecture 1: Introduction to Marketing

Lecture 2: Ethical Design Framework

Lecture 3: Blockchain & Sustainability

Lecture 4: Blockchain in Marketing & Online Marketing Management

Lecture 1: Basic Cryptography

Lecture 2: Hash Functions

Lecture 3: Hashes in Blockchain

Lecture 4: Introduction to Zero-Knowledge Proofs

Lecture 1: Simple Smart Contracts

Lecture 2: Interacting with the Blockchain through Smart Contracts

Lecture 3: Building advanced Smart Contracts

Lecture 4: Tokenizing assets with Blockchain

Lecture 1: Business Model for Blockchain Use Case

Lecture 2: Blockchain Use Case Redesign

Lecture 3: MVP for Blockchain Use Cases

Lecture 4: Roadmap for Blockchain Use Cases

Διάλεξη 1: Εφαρμογή σε Βασική Απομακρυσμένη Αγορά

Διάλεξη 2: Εκτεταμένη εξ αποστάσεως συναλλαγή

Διάλεξη 3: Λύσεις παιγνίων και Προγράμματα χρέωσης

Διάλεξη 4: Απόδειξη Συμμετοχής

🌐CHAISE course - other languages

Το Εκπαιδευτικό Υλικό CHAISE (12 ενότητες) © 2023 από το CHAISE Blockchain Skills Alliance αδειοδοτείται σύμφωνα με το CC BY-NC 4.0 

Module 1

Module 2

Module 3

Module 4

Module 5

Module 6

Module 7

Module 8

Module 9

Module 10

Module 11

Module 12

Module 1

Module 2

Module 3

Module 4

Module 5

Module 6

Module 7

Module 8

Module 9

Module 10

Module 11

Module 12

Module 1

Module 2

Module 3

Module 4

Module 5

Module 6

Module 7

Module 8

Module 9

Module 10

Module 11

Module 12

Module 1

Module 2

Module 3

Module 4

Module 5

Module 6

Module 7

Module 8

Module 9

Module 10

Module 11

Module 12

Module 1

Module 2

Module 3

Module 4

Module 5

Module 6

Module 7

Module 8

Module 9

Module 10

Module 11

Module 12

Module 1

Module 2

Module 3

Module 4

Module 5

Module 6

Module 7

Module 8

Module 9

Module 10

Module 11

Module 12

Module 1

Module 2

Module 3

Module 4

Module 5

Module 6

Module 7

Module 8

Module 9

Module 10

Module 11

Module 12

Module 1

Module 2

Module 3

Module 4

Module 5

Module 6

Module 7

Module 8

Module 9

Module 10

Module 11

Module 12

Module 1

Module 2

Module 3

Module 4

Module 5

Module 6

Module 7

Module 8

Module 9

Module 10

Module 11

Module 12

Module 1

Module 2

Module 3

Module 4

Module 5

Module 6

Module 7

Module 8

Module 9

Module 10

Module 11

Module 12