Υπογράψτε τη Δήλωση Υποστήριξης CHAISE

Η Συμμαχία Blockchain Skills for Europe (CHAISE) προσκαλεί οργανισμούς να υποστηρίξουν τους στόχους και τα αποτελέσματα του έργου μέσω μιας Δήλωσης Υποστήριξης.


Ποιος είναι ο σκοπός της Δήλωσης Υποστήριξης;

Η τρέχουσα Δήλωση Υποστήριξης καλεί τα ενδιαφερόμενα μέρη του Blockchain από όλη την Ευρώπη, όπως εταιρείες πληροφορικής, εκπροσώπους του κλάδου, φορείς πολιτικής, κοινωνικούς εταίρους, οργανισμούς τυποποίησης, εθνικούς οργανισμούς πιστοποίησης, Σ.Α.Ε.Κ. και Α.Ε., εκπαιδευτές/μέντορες και εμπειρογνώμονες πεδίου να:

 • αναγνωρίσουν τα αναδυόμενα επαγγελματικά προφίλ στον τομέα του Blockchain και τις καθορισμένες απαιτήσεις δεξιοτήτων και γνώσεων, και
 • συμβάλλουν στην προώθηση των στόχων του έργου για την ενίσχυση της εκπαίδευσης στις ψηφιακές δεξιότητες, με βάση τις αρχές του κοινού ενδιαφέροντος, της αμοιβαιότητας και της συμπληρωματικότητας.

Τα Επαγγελματικά Προφίλ Blockchain που ορίζονται από το CHAISE

Το CHAISE υλοποίησε μια ολοκληρωμένη και νέα ανάλυση για να οριοθετήσει τον τομέα του Blockchain και να καθορίσει τις απαιτήσεις, την προσφορά και τις αναντιστοιχίες δεξιοτήτων Blockchain. Αυτή η ανάλυση έδειξε την εμφάνιση τριών νέων ρόλων (προφίλ) στον τομέα του Ευρωπαϊκού Blockchain: Προγραμματιστής Blockchain, Αρχιτέκτονας Blockchain και Διαχειριστής Blockchain. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ BLOCKCHAIN, Αρχιτέκτονας BLOCKCHAIN, and BLOCKCHAIN Μάνατζερ.

Ο Προγραμματιστής Blockchain κωδικοποιεί τις εφαρμογές Blockchain και φροντίζει για την επίλυση προβλημάτων σε μικροεπίπεδο. Το αντικείμενο της εργασίας του απαιτεί γενικές δεξιότητες ανάπτυξης λογισμικού με μεγάλη έμφαση στις δεξιότητες ανάπτυξης της τεχνολογίας και των εφαρμογών Blockchain, επιχειρησιακές επιχειρηματικές δεξιότητες και όλες τις εγκάρσιες μελλοντικές δεξιότητες, ιδιαίτερα την αυτοδιαχειριζόμενη εργασία.

Βασικές δεξιότητες

 • Αναγνωρίζει τις περιοχές εφαρμογής του blockchain
 • Αναγνωρίζει τους κινδύνους του blockchain και των κρυπτονομισμάτων
 • Εξηγεί τις επιπτώσεις της τεχνολογίας και της διακυβέρνησης του blockchain
 • Προσδιορίζει τις ευκαιρίες καινοτομίας που προσφέρονται από την τεχνολογία blockchain
 • Εξηγεί τη διαχείριση ταυτότητας και του ελέγχου πρόσβασης που βασίζεται στο blockchain
 • Εξηγεί τις αρχές της αρχιτεκτονικής του συστήματος τεχνολογίες κατανεμημένου καθολικού (Distributed Ledger Technologies)
 • Αξιολογεί τις αρχιτεκτονικές blockchain
 • Καινοτομεί στις αρχιτεκτονικές blockchain
 • Ανάλυση αποκεντρωμένων εφαρμογών
 • Αναλύει τις αποκεντρωμένες εφαρμογές

Απαραίτητες γνώσεις

 • Έννοιες και στοιχεία blockchain
 • Εφαρμογές του blockchain
 • Ιστορικό του Blockchain
 • Νομικό περιβάλλον προϊόντων και υπηρεσιών που βασίζονται σε blockchain
 • Ορολογία του Blockchain
 • Αρχές ασφάλειας εφαρμογών του Blockchain
 • Επιχειρηματικά μοντέλα που βασίζονται στο blockchain
 • Τομείς εφαρμογής του blockchain
 • Αρχές ασφάλειας πληροφοριών και δεδομένων
 • Τρωτά σημεία σε τεχνολογίες κατανεμημένου καθολικού (distributed ledger technologies)
 • Διαχείριση ψηφιακής ταυτότητας
 • Αποκεντρωμένοι ταυτοποιητές (DiD)
 • Διαδικασία σχεδιασμού για συστήματα που βασίζονται στο blockchain
 • Μοτίβα σχεδίασης του blockchain
 • Πρωτόκολλα συναίνεσης τεχνολογιών κατανεμημένου καθολικού (distributed ledger technologies)
 • Γλώσσα προγραμματισμού έξυπνων συμβολαίων
 • Θεωρία παιγνίων
 • Θεωρία παιγνίων για το blockchain

Ο Αρχιτέκτονας Blockchain σχεδιάζει την πολυεπίπεδη αρχιτεκτονική ενός μεγάλου συστήματος Blockchain και τοπίου λογισμικού και διασφαλίζει τη συνοχή όλων των πτυχών ενός έργου ως ολοκληρωμένου συστήματος. Επιπλέον, ο αρχιτέκτονας blockchain διασφαλίζει τη συνολική τεχνική ποιότητα της εφαρμογής blockchain. Το αντικείμενο εργασίας του απαιτεί μια ισχυρή μικρο και μακροσκοπική προοπτική. Έχει μεγάλη εστίαση στην ανάπτυξη δημιουργικών έργων στον σχεδιασμό προϊόντων και περιπτώσεων χρήσης, συμπεριλαμβανομένης της σύλληψης και του σχεδιασμού λύσεων Blockchain. Ο Αρχιτέκτονας Blockchain είναι συγκρίσιμος με το προφίλ του αρχιτέκτονα λύσεων. Είναι αρχιτέκτονες συστημάτων ICT που ειδικεύονται σε λύσεις που βασίζονται σε blockchain. Σχεδιάζουν την αρχιτεκτονική πολλαπλών επιπέδων ενός μεγάλου συστήματος Blockchain και τοπίου λογισμικού και διασφαλίζουν τη συνοχή όλων των πτυχών ενός έργου ως ολοκληρωμένου συστήματος. Επιπλέον, ο Αρχιτέκτονας Blockchain διασφαλίζει τη συνολική τεχνική ποιότητα της εφαρμογής Blockchain.

Βασικές δεξιότητες

 • Αναγνωρίζει τις περιοχές εφαρμογής του blockchain
 • Αναγνωρίζει τους κινδύνους του blockchain και των κρυπτονομισμάτων
 • Εξηγεί τις επιπτώσεις της τεχνολογίας και της διακυβέρνησης του blockchain
 • Προσδιορίζει τις ευκαιρίες καινοτομίας που προσφέρονται από την τεχνολογία blockchain
 • Εξηγεί τη διαχείριση ταυτότητας και τον έλεγχο πρόσβασης που βασίζεται στο blockchain
 • Εξηγεί τις αρχές της αρχιτεκτονικής του συστήματος τεχνολογίες κατανεμημένου καθολικού (Distributed Ledger Technologies)
 • Αξιολογεί τις αρχιτεκτονικές του blockchain
 • Καινοτομεί στις αρχιτεκτονικές blockchain
 • Εφαρμόζει τις κρυπτογραφικές κατασκευές
 • Αναλύει τις περιπτώσεις χρήσης του blockchain
 • Εισάγει το blockchain σε μια εφαρμογή

Απαραίτητες γνώσεις

 • Έννοιες και στοιχεία blockchain
 • Εφαρμογές του blockchain
 • Ιστορικό του Blockchain
 • Νομικό περιβάλλον προϊόντων και υπηρεσιών που βασίζονται σε blockchain
 • Ορολογία του Blockchain
 • Αρχές ασφάλειας εφαρμογών του Blockchain
 • Επιχειρηματικά μοντέλα που βασίζονται στο blockchain
 • Τομείς εφαρμογής του blockchain
 • Αρχές ασφάλειας πληροφοριών και δεδομένων
 • Τρωτά σημεία σε τεχνολογίες κατανεμημένου καθολικού (distributed ledger technologies)
 • Διαχείριση ψηφιακής ταυτότητας
 • Αποκεντρωμένοι ταυτοποιητές (DiD)
 • Διαδικασία σχεδιασμού για συστήματα που βασίζονται στο blockchain
 • Μοτίβα σχεδίασης του blockchain
 • Πρωτόκολλα συναίνεσης τεχνολογιών κατανεμημένου καθολικού (distributed ledger technologies)
 • Σχέδια υπογραφών του blockchain
 • Εφαρμογή έννοιας του blockchain

Ο Blockchain Μάνατζερ ηγείται ομάδων προγραμματιστών και αρχιτεκτόνων. Ο Blockchain Μάνατζερ παρακολουθεί την πρόοδο υλοποίησης και διατηρεί στενή συνεργασία με διευθυντές επιχειρήσεων ή επαγγελματίες του μάρκετινγκ για να προσδιορίσει τις απαιτήσεις της αγοράς για νέα συστήματα και εφαρμογές Blockchain. Αυτός ο ρόλος παρακολουθεί την ποιότητα της διαδικασίας για να διασφαλίσει ότι τα προϊόντα πληρούν τους τεχνικούς και επιχειρηματικούς στόχους τους, συμπεριλαμβανομένου του ηθικού προβληματισμού πιθανών τομέων εφαρμογής της τεχνολογίας. Διαθέτει επικοινωνία με άλλα ενδιαφερόμενα μέρη, όπως διευθυντές τμημάτων και επαγγελματίες μάρκετινγκ. Επιπλέον, πρέπει να παρακολουθεί την ποιότητα της διαδικασίας για να διασφαλίσει ότι τα προϊόντα πληρούν τους τεχνικούς και επιχειρηματικούς στόχους τους και ότι επικοινωνούν με άλλα ενδιαφερόμενα μέρη, όπως διευθυντές τμημάτων και επαγγελματίες μάρκετινγκ.

Βασικές δεξιότητες

 • Αναγνωρίζει τις περιοχές εφαρμογής του blockchain
 • Αναγνωρίζει τους κινδύνους του blockchain και των κρυπτονομισμάτων
 • Εξηγεί τις επιπτώσεις της τεχνολογίας και της διακυβέρνησης του blockchain
 • Προσδιορίζει τις ευκαιρίες καινοτομίας που προσφέρονται από την τεχνολογία blockchain
 • Εξηγεί τη διαχείριση ταυτότητας και τον έλεγχο πρόσβασης που βασίζεται στο blockchain
 • Εξηγεί τις αρχές της αρχιτεκτονικής του συστήματος τεχνολογίες κατανεμημένου καθολικού (Distributed Ledger Technologies)
 • Αξιολογεί τις αρχιτεκτονικές του blockchain
 • Καινοτομεί στις αρχιτεκτονικές blockchain
 • Εφαρμόζει τις κρυπτογραφικές κατασκευές
 • Αναλύει τις περιπτώσεις χρήσης του blockchain
 • Εισάγει το blockchain σε μια εφαρμογή

Απαραίτητες γνώσεις

 • Έννοιες και στοιχεία blockchain
 • Εφαρμογές του blockchain
 • Ιστορικό του Blockchain
 • Νομικό περιβάλλον προϊόντων και υπηρεσιών που βασίζονται σε blockchain
 • Ορολογία του Blockchain
 • Αρχές ασφάλειας εφαρμογών του Blockchain
 • Επιχειρηματικά μοντέλα που βασίζονται στο blockchain
 • Τομείς εφαρμογής του blockchain
 • Αρχές ασφάλειας πληροφοριών και δεδομένων
 • Τρωτά σημεία σε τεχνολογίες κατανεμημένου καθολικού (distributed ledger technologies)
 • Διαχείριση ψηφιακής ταυτότητας
 • Αποκεντρωμένοι ταυτοποιητές (DiD)
 • Διαδικασία σχεδιασμού για συστήματα που βασίζονται στο blockchain
 • Μοτίβα σχεδίασης του blockchain
 • Πρωτόκολλα συναίνεσης τεχνολογιών κατανεμημένου καθολικού (distributed ledger technologies)
 • Σχέδια υπογραφών του blockchain
 • Εφαρμογή έννοιας του blockchain

Το πρόγραμμα CHAISE Blockchain VET

Το εταιρικό σχήμα του CHAISE έχει σχεδιάσει ένα πρόγραμμα σπουδών ΕΕΚ για να καλύψει το κενό στην προσφορά και την ποιότητα της υπάρχουσας τυπικής και μη τυπικής εκπαίδευσης για τους αναδυόμενους ρόλους του blockchain. Επιπλέον, το πρόγραμμα σπουδών αντιμετωπίζει τις εξελισσόμενες ανάγκες της αγοράς εργασίας και τις απαιτήσεις δεξιοτήτων, που προκύπτουν από την αυξανόμενη υιοθέτηση περιπτώσεων χρήσης του blockchain σε όλους τους οικονομικούς τομείς.

Το πρόγραμμα σπουδών επαγγελματικής εκπαίδευσης CHAISE VET περιλαμβάνει ενότητες που είναι κοινές για τους τρεις ρόλους blockchain (Προγραμματιστής, Αρχιτέκτονας και Διευθυντής) στο πρώτο έτος εκπαίδευσης και διαδρομές μάθησης εξειδίκευσης για καθένα από αυτά μετά στο δεύτερο έτος εκπαίδευσης. Το πρόγραμμα έχει διάρκεια 5 εξαμήνων και αντιστοιχεί στο EQF 5.

Μάθετε περισσότερα στη Δήλωση Υποστήριξης!

Κατεβάστε τη Δήλωση Υποστήριξης

Αναγνωρίστε τα αποτελέσματα του CHAISE και δηλώστε την υποστήριξή σας!

Αναγνωρίζοντας τα αποτελέσματα, συμβάλλετε στην παροχή σαφέστερης περιγραφής των διαφορετικών ρόλων blockchain και της πιθανής εκπαιδευτικής προσέγγισης που θα είναι μεταβιβάσιμη σε διάφορες χώρες και αγορές, συμβάλλοντας έτσι σε μια κοινή προσπάθεια για την κάλυψη των αυξανόμενων αναγκών στον τομέα blockchain.

Συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα!

Δήλωση Υποστήριξης