CHAISE публикува своята европейска стратегия за блокчейн умения. Тази стратегия е ключово постижение на проекта CHAISE, който получи финансиране от Erasmus+ Programme, за да достави блокчейн умения за Европа, като поддържа Европейския съюз на преден план на блокчейн иновациите и за повишаване на атрактивността на този сектор.

Стратегията надгражда задълбоченото проучване, което се провежда повече от година и обхваща блокчейн пазара на труда и нужните умения, както и анализ на търсенето и предлагането. Проучването е проведено от партньорите в CHAISE. Предишните CHAISE публикации посочват несъответствието между търсенето на квалифицирани блокчейн служители и текущото предлагане. Това се дължи главно на прекъснатата връзка между пазара на труда и блокчейн образованието, както и ниската осведоменост за тази нововъзникваща технология.

В този контекст, европейската стратегия за блокчейн умения CHAISE цели да предостави координиран и осъществим подход, с който да се отговори на текущите и бъдещи нужди и да се предоставят решения включващи обучения, които отговарят на нуждите на 21-ви век.

Стратегията е усъвършенствана следвайки консултации с Европейския съюз и заинтересовани страни на национално ниво и е структурирана около 5-те стратегически цели:

  1. Комуникиране на ясно послание за образователните блокчейн нужди и наблюдение на пазара на труда.
  2. Създаване на единна европейска блокчейн платформа за обучение и изграждане на знания.
  3. Подобряването на сътрудничеството и споделянето на знания между бизнеса и академичните среди.
  4. Блокчейн технология достъпна за всички.
  5. Създаване на децентрализирана блокчейн платформа за обучение и пазар.

Освен това, стратегията представя иновативен инструмент, който ще доведе до нов подход за образование и обучение: децентрализиран (базиран на блокчейн) пазар за обучение и работа (вижте графиката по-долу). Тази платформа ще обедини блокчейн пазара на труда, където компаниите ще търсят кандидати със специфичен набор от умения, и ще включва институции предлагащи блокчейн обучения, които ще предоставят тези умения посредством курсове и учебни програми.

CHAISE стратегията за блокчейн умения ще бъде жив документ, който ще бъде преразглеждан и преработван на годишна база, въз основа на развиващите се нужди за умения и приоритетите за секторно развитие. Като следваща стъпка, проектът CHAISE ще разработи блокчейн учебна програма и МООК (масивен отворен онлайн курс) и ще установи „Европейска мрежа за кооперация свързана с блокчейн умения“, за да контролира изпълнението на стратегията след завършването на проекта.