Το CHAISE δημοσίευσε την Ευρωπαϊκή Στρατηγική Δεξιοτήτων Blockchain. Αυτή η στρατηγική είναι ένα από τα βασικά επιτεύγματα του έργου CHAISE, το οποίο έχει λάβει χρηματοδότηση στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ με σκοπό την παροχή Δεξιοτήτων Blockchain για την Ευρώπη, ώστε να υποστηρίξει την ΕΕ στην πρώτη γραμμή της καινοτομίας του blockchain και να αυξήσει περαιτέρω την ελκυστικότητα του κλάδου.

Η στρατηγική βασίζεται σε εκτεταμένη έρευνα για την αγορά εργασίας blockchain που διήρκησε περισσότερο από ένα χρόνο και σε ανάλυση τόσο των αναγκών δεξιοτήτων όσο και της ανάλογης προσφοράς σε ανθρώπινο δυναμικό, που πραγματοποιήθηκε από τη κοινοπραξία του CHAISE. Οι προηγούμενες δημοσιεύσεις του CHAISE επισημαίνουν την αναντιστοιχία μεταξύ της ζήτησης για εξειδικευμένους τεχνικούς στην τεχνολογία blockchain και της τρέχουσας προσφοράς ανθρώπινου δυναμικού. Αυτό οφείλεται κυρίως στην αποσύνδεση της αγοράς εργασίας και των αντίστοιχων δραστηριοτήτων εκπαίδευσης και κατάρτισης, καθώς και στη χαμηλή επίγνωση αυτής της αναδυόμενης τεχνολογίας.

Σε αυτό το πλαίσιο, η Ευρωπαϊκή Στρατηγική Δεξιοτήτων Blockchain του CHAISE στοχεύει στην παροχή μιας συντονισμένης και εφαρμόσιμης προσέγγισης για την ανταπόκριση στις τρέχουσες και μελλοντικές ανάγκες δεξιοτήτων blockchain και στην προσφορά εκπαιδευτικών λύσεων που να ανταποκρίνονται στις ανάγκες του 21ου αιώνα.

Η στρατηγική, η οποία έχει βελτιωθεί μετά από διαβούλευση με τους ενδιαφερόμενους φορείς της ΕΕ και των εθνικών κλάδων, διαρθρώνεται γύρω από πέντε στρατηγικούς στόχους:

  1. Να προωθήσει ένα σταθερό μήνυμα για τις εκπαιδευτικές ανάγκες στον τομέα του blockchain και την παρακολούθηση της αγοράς εργασίας
  2. Να δημιουργήσει μια κοινή ευρωπαϊκή πλατφόρμα μάθησης και συσσώρευσης γνώσης blockchain.
  3. Να ενισχύσει τη συνεργασία και τη μεταφοράς γνώσης από τις επιχειρήσεις στον ακαδημαϊκό χώρο.
  4. Να δώσει σε όλους πρόσβαση στο Blockchain.
  5. Να δημιουργήσει μια αποκεντρωμένη πλατφόρμα εκπαίδευσης και αγοράς blockchain

Επιπλέον, η συγκεκριμένη στρατηγική, εισάγει ένα καινοτόμο εργαλείο που θα επιφέρει μια νέα προσέγγιση στην εκπαίδευση και την κατάρτιση: μια αποκεντρωμένη (βασισμένη σε blockchain) κατάρτιση και αγορά εργασίας (βλ. γράφημα παρακάτω). Αυτή η πλατφόρμα θα φέρει κοντά την αγορά εργασίας blockchain, στην οποία οι εταιρείες αναζητούν υποψηφίους που κατέχουν ένα συγκεκριμένο σύνολο δεξιοτήτων, και τα ιδρύματα εκπαίδευσης και κατάρτισης blockchain, τα οποία παρέχουν τις δεξιότητες αυτές μέσω μαθημάτων και προγραμμάτων σπουδών.

Η στρατηγική δεξιοτήτων blockchain του CHAISE θα είναι ένα «ζωντανό» έγγραφο που θα αναθεωρείται ετησίως, με βάση τις εξελισσόμενες ανάγκες/αναντιστοιχίες δεξιοτήτων και τις προτεραιότητες της τομεακής ανάπτυξης. Ως επόμενο βήμα, το έργο CHAISE θα αναπτύξει ένα πρόγραμμα σπουδών blockchain καθώς και MOOCs (Massive Open Online Courses) και θα δημιουργήσει ένα «Ευρωπαϊκό Δίκτυο Συνεργασίας Δεξιοτήτων Blockchain» που θα επιβλέπει την εφαρμογή της στρατηγικής μετά την ολοκλήρωση του έργου.